top of page

3個步驟培養小孩自己瞓既習慣

唔少小朋友啱啱出世會同父母同床共眠。從同父母同床變成自己瞓,對小孩黎講係一個重要既成長過程,但對父母黎講可能係一個煩惱,因為小孩已經習慣左爸媽喺身邊既安全感。兒童心理學家Roseanne Lesack話要訓練孩子獨自睡覺,父母既耐心係最重要。應該點樣訓練孩子自己瞓呢?


步驟1:讓孩子自己準備他們的房間

家長應該同孩子解釋有自己房間或床係咩意思,並比佢哋參與準備的過程,選擇床、寢具、以及任何幫助睡眠既「手巾仔」、公仔等。然後開始訓練,比孩子瞓喺自己既床上。


步驟2:慢慢改變睡前陪伴習慣

第一晚,跟平時一樣完成刷牙洗面、Bedtime Story等「睡前儀式」之後,父母應該有其中一人坐喺床邊陪住小朋友,直到熟睡,之後再離開房間。到小朋友習慣後,再慢慢移離床邊、坐到房門口,直到小朋友熟睡。而每晚只有少少移動,讓小孩慢慢習慣。到孩子完全習慣後,就可以離開房間。呢個漸進式既步驟可以按小朋友既需求同每個家庭既習慣分成唔同步驟,作唔同變動。最重要係父母要比小朋友時間去習慣每一個新情況。


步驟3:完成睡前儀式立刻離開

專家表示孩子冇唔開心、冇喊,喺正常時間內瞓著,就算係成功,而連續3個晚上都成功之後,先可以進行下一步。


而最後一步係「睡前儀式」完成後就馬上離開房間。

如果小朋友接受唔到,父母可以留低陪佢哋一陣再離開,之後每隔一陣就返房間睇下,直到小朋友熟睡。到小孩習慣之後,再逐漸延長離開房間既時間。同樣地,要至少連續3個晚上成功,家長先可以進行下一步。


不過,每個小朋友既心理需求同狀況都唔同,家長要比啲耐性,亦可以彈性調整培養小朋友既做法。

Commentaires


bottom of page