top of page

8句最傷害孩子心的說話


小朋友有所不足係好正常,因為佢哋只係孩子,好多事情仍在學習中,家長愈是責罵他們,只會令小朋友愈是自覺無用和愈沒信心做好。以下8句係唔少家長會用嚟責罵孩子嘅說話,家長定要盡量避免。

1.「死蠢」

如果你唔想讓孩子真係成為「笨蛋」,請多賞識你嘅孩子,發現孩子嘅優點。一句簡單的話,可能會影響孩子的一生。試試咁樣講:「孩子,有一次失誤唔緊要,你並唔蠢。但唔好係同樣嘅錯誤上跌倒2次。」

2.「我話唔得就唔得」

家長唔好係孩子面前,用「因為我係你爸爸/媽媽」嘅權威。「獨斷專行」唔係最好嘅教育方式,懼怕唔等於愛戴、信服。學會同孩子商量,聽聽孩子嘅建議,係適當嘅年紀開始讓孩子參與決策,尊重孩子嘅選擇。


更多閱讀:3.「我唔理你,你鐘意點就點」

對孩子表示出放棄嘅態度容易讓孩子產生自我懷疑。批評孩子時,注意言辭唔好用過於犀利傷著孩子。適當寬容孩子,唔好一味地強迫孩子做佢暫時唔喜歡嘅事,興趣先係孩子最好嘅老師。
4.「收聲,點解你成日唔聽話」

唔好一味要求孩子服從自己。亦唔好將自己嘅意願強加給孩子,學識同孩子平等對話,俾孩子爭辯嘅權利,培養有主見嘅孩子。當孩子一味咁與父母頂嘴,無理取鬧時,沉默更具震撼力。

5.「你如果考一百分,我就給你買......」

你如果……就……,以孩子嘅表現為條件作為目標與計畫,係錯誤的。因為決定權係家長,而唔係孩子。為孩子制定嘅目標應該係做到嘅嘢。要讓孩子知道學習係佢哋自己嘅事,唔好將孩子嘅分數睇得太重要。

6.「你睇吓人哋幾叻」

每一個孩子都有自己嘅獨特之處,唔需要同其他嘅孩子去比較。教育孩子應該因材施教,讓孩子學會跟自己比賽,以他自己的速度成長。

更多閱讀:7.「你同你爸/你媽一個樣!」

夫妻係親密無間嘅隊友,父母感情好嘅家庭會讓孩子更有幸福感,切記唔好係孩子面前否定另一半。唔應該係孩子面前講嘅嘢,切記唔好再講了。

8.「淨係識玩,讀書唔見你咁叻」

鐘意玩係每個孩子的天性,而童年需要大人們多給予快樂和空間。我哋可以讓孩子把主要心思用係學習上,但也應該要讓孩子在輕鬆嘅環境、心態中學習。做完功課之後適當地玩一玩遊戲,唔可完全剝奪孩子玩嘅時間。精選短片:Comments


bottom of page