top of page

產後抑鬱點預防?


由於荷爾蒙變化、角色嘅轉變、照顧嬰兒嘅壓力,婦女係在分娩後嘅一段時期出現情緒問題風險可能會較高。呢個情況可能會係孩子出生後幾天甚至幾個月內發生,究竟點樣預防產後抑鬱?


產後抑鬱症常見徵兆

 • 大部分時間情緒持續低落,例如感到沮喪、憂愁,無故的哭泣或欲哭無淚

 • 對以往有興趣的事物失去興趣 ( 甚至對孩子也失去興趣 )

 • 食慾不振

 • 失眠或早醒

 • 經常感到疲倦及缺乏活力

 • 難以集中精神及作出決定

 • 自責內疚,感到一無是處和絕望

 • 過分焦慮、煩躁不安

如以上情況持續多於2星期,並明顯影響婦女嘅日常生活,便應及早尋求協助。預防產後抑鬱

 • 在懷孕前有充分嘅準備,作出適當家庭和財務安排。

 • 對養兒育女抱切合實際嘅期望,有助適應產後生活。

 • 學習更多有關懷孕、分娩和照顧嬰兒嘅知識,例如參加母嬰健康院的共享育兒樂研習班及產後支援小組,或參加由其他機構舉辦的相關講座及工作坊。

 • 與其他家長溝通和分享經驗,建立支援網絡。

 • 與伴侶及其他家庭成員保持良好嘅溝通,促進了解,互相支持。

 • 確保有充足嘅休息,例如可以托人在產後幫忙料理家務和照顧嬰兒等。

 • 抽時間進行休閒活動,例如散步或聯絡朋友。

 • 保持健康飲食,不吸煙及避免飲用含酒精的飲品。

댓글


bottom of page