top of page

小朋友喊住返學點算?

已更新:2021年9月8日


小朋友啱啱開始返幼稚園,但到左課室門口話唔想返,一直捉住媽咪係咁喊,唔肯入去!其中一個原因就係離唔開父母所產生既分離焦慮。


小朋友同父母既者照顧者分離嘅時候,產生焦慮不安、傷心,就係「分離焦慮」。呢種感覺源自於嬰兒期大約五、六個月大,當父母離開嘅時候,對父母既依戀同埋抗議。因為嬰兒未喺心入面塑造父母既形象,所以就會好焦慮,以為佢哋唔會再返黎啦。


有研究指出,父母如果喺嬰兒期提供一個安全既情感連結,小朋友喺進入幼稚園嘅時候,會有更加好既適應能力。小朋友就會想探索新事物、容易同人相處。所以隨著年齡增長,小朋友了解到父母既離開只係暫時,也會比較容易適應。


BB最初離開熟悉既環境,到一個陌生既地方,難免會不安,有啲會喊、唔講野,或者有啲開頭有新鮮感、覺得好玩,但幾日之後就出現分離焦慮,唔同小朋友分離焦慮既情況可以唔同。而通常愈細既小朋友需要愈長既時間先可以完全適應,每個人既狀況同埋對父母既信任程度都有影響架。


5個方法幫小朋友消除分離焦慮


1. 增進親子關係

得閒多啲陪小朋友,好似陪佢玩、講故仔、帶佢出去玩。另外,留意下最近屋企有冇咩變動可能會造成小朋友既不安,可能多左細佬妹要照顧、爸媽嗌架、搵左第二個湊佢,小朋友就會擔心失去愛既感覺,當同父母分離嘅時候就會更加不安。如果有呢啲情形,就要比小朋友感受到關懷同埋支持,先有可能減少分離焦慮。


2. 培養小朋友降低分離焦慮既方法

可以比一樣物件佢,好似係曾經送比佢既禮物或者佢鐘意既公仔,話比佢聽如果佢掛住你嘅時候,望住佢就好似你陪伴緊佢,或者可以同老師傾訴、同其他小朋友玩。


3. 離開小朋友嘅時候要表現好溫暖而堅定

離開嘅時候攬下佢,溫和但明確話佢知咩時候一定會黎接佢,希望佢乖乖同小朋友玩,比啲信心佢做得到,然後先將佢交比老師。


4. 比佢習慣下父母暫時唔喺度既感覺

好似帶佢放電嘅時候同小朋友玩捉迷藏,比佢體驗下父母暫時唔喺度但會再出現既感覺。
千祈唔好:

1. 偷走

唔好諗住趁小朋友睇唔到就偷走,揼低佢比老師算,小朋友反而會因為唔肯定父母咩時候會喺度、咩時候會走,而不安既感覺更加嚴重。


2. 呈現不安

雖然小朋友年紀細,但都會感受到父母既情緒,父母既不安會傳染比小朋友。


3. 用大人既情感威脅、忽視小朋友既情感

小朋友呢個時候比較脆弱,大人如果同小朋友講:「你再喊我就唔帶你返屋企啦!」,或者話「我唔理你啦,由得你喊」,之後走左去,態度強硬,亦都忽視左小朋友既情感。


4. 威脅處罰

如果同小朋友講:「聽日你又喊既話,返屋企要罰企架啦!」反而會令小朋友仲驚,增加分離焦慮。因為佢哋本身就冇安全感,呢啲說話或者行為,仲令佢哋覺得爹哋媽咪唔愛自己。


5. 以理說服

有啲父母會話「你大個啦!乖啦,唔好喊呀!」雖然小朋友的確應該學習成長,但係佢地聽到呢啲期望可能會覺得父母冇了解佢地既感受,唔著緊佢。

小朋友唔想返學既原因可以唔同,甚至有時可能好簡單只係瞓唔夠,或者唔鐘意學校既茶點。最重要記得同小朋友傾下,了解真正既原因,小朋友就日日都可以開開心心去返學啦。

Comments


bottom of page